Deklaracja dostępności dla strony internetowej https://rejestr.kobize.pl/

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony zawierającej informacje przeznaczone dla użytkowników Rejestr Unii.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-04.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Pliki PDF - redaktorzy strony internetowej starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. odpowiednia struktura znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej struktury logicznej).
  • W miarę możliwości będzie to poprawiane. Podczas przygotowywania nowych dokumentów zostaną dołożone starania, aby zostały one poprawnie sformatowane.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-06-21.

Skróty klawiaturowe

brak

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Jędrysiak, rejestr@kobize.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 833 24 84 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie powinno zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zarządzający stroną internetową dołożą wszelkich starań, aby w alternatywny sposób udostępnić żądane informacje.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do IOŚ-PIB pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
• Adres: ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa
• E-mail: sekretariat@ios.edu.pl
• Telefon: +48 22 37 50 525
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna IOŚ-PIB

ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Do wejścia głównego do budynku prowadzi droga od ul. Słowiczej, do wejścia tylnego oraz na parking droga wewnętrzna od ul. Gładkiej. Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia. Budynek posiada pięć kondygnacji. Budynek jest wyposażony w dźwigi osobowe.
Portiernia budynku znajduje się na lewo od wejściu do budynku.
Budynek posiada parking zlokalizowany pod budynkiem oraz kilka miejsc postojowych zlokalizowanych przed budynkiem, który nie posiada miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Budynek jest wyposażony w pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach na każdej kondygnacji biurowej.

Budynek IOŚ-PIB

ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Do budynku prowadzi droga wewnętrzna od ul. Kruczej. Przed wejściem do budynku znajdują się schody, brak rampy, pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Budynek nie jest wyposażony w dźwigi osobowe ani inne urządzenia ułatwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
Portiernia budynku znajduje się na wprost wejścia do budynku.
Budynek nie posiada parkingu podziemnego jedynie naziemny, który nie posiada miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych jedynie po uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium ze względu na prowadzone badania. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Budynek nie jest wyposażony w pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Budynek IOŚ-PIB

ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od ul. Ks. Zygmunta Trószyńskiego. Dostęp z drogi na teren Instytutu zapewnia rampa zjazdowa o dużym nachyleniu. Przed wejściem do budynku znajdują się schody, brak rampy lub pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Budynek nie jest wyposażony w dźwigi osobowe ani inne urządzenia ułatwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
Portiernia budynku znajduje się na lewo od wejścia do budynku.
Budynek nie posiada parkingu podziemnego jedynie naziemny, który nie posiada wyznaczonych miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych jedynie po uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium ze względu na prowadzone badania. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Budynek nie jest wyposażony w pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Budynek IOŚ-PIB

ul. Kleczkowska 52f
50-227 Wrocław

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kleczkowskiej. Dostęp z drogi na teren Instytutu zapewnia rampa zjazdowa o dużym nachyleniu. Przed wejściem do budynku znajdują się 1 schodek, brak rampy lub pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada jedną kondygnacje nadziemną. Budynek nie jest wyposażony w dźwigi osobowe. Budynek nie jest wyposażony w inne urządzenia ułatwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
W budynku nie znajduje się recepcja.
Budynek nie posiada parkingu podziemnego jedynie nadziemny. Parking nadziemny przy budynku nie posiada wyznaczonych miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych jedynie po uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium ze względu na prowadzone badania. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Budynek nie jest wyposażony w pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Budynek IOŚ-PIB

Diabla Góra 3
11-612 Kruklanki

Zespół budynków składa się z budynku socjalnego i laboratoryjnego. Oba budynki są parterowe. Dostęp do budynku socjalnego odbywa się za pomocą schodów. Brak rampy lub pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynki nie są wyposażony w dźwigi osobowe. Budynki nie są wyposażony w inne urządzenia ułatwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
W budynkach nie znajduje się recepcja.
Zespół budynków posiada parkingu nadziemny. Parking nadziemny przy budynku nie posiada wyznaczonych miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych jedynie po uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium ze względu na prowadzone badania. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Budynek nie jest wyposażony w pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

brak