Administratorem Rejestru Unii w zakresie objętym niniejszą instrukcją jest Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dalej KOBiZE).

1. Formularze wniosków

 • Formularz wniosku o wpis danych do Rejestru Unii znajduje się pod adresem: https://formularze.kobize.pl.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku o otwarcie lub aktualizację rachunku w Rejestrze Unii, osoby wyznaczone do roli Upoważnionych Przedstawicieli powinny posiadać:
  • URID - identyfikator użytkownika w systemie Rejestru Unii,
  • MUDI - identyfikator urządzenia przenośnego, na którym użytkownik zainstalował aplikację EU Login służącą do uwierzytelniania procesów realizowanych w Rejestrze Unii.
 • URID oraz MUDI można uzyskać postępując zgodnie z Instrukcją obsługi systemu EU Login dostępną na stronie internetowej KOBiZE: https://rejestr.kobize.pl.
 • W Rejestrze Unii istnieje możliwość otwarcia trzech typów rachunków:
  • Rachunek Instalacji, przeznaczony dla podmiotów prowadzących instalacje, które posiadają zezwolenia wydane na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji1;
  • Rachunek Operatora Statków Powietrznych, przeznaczony dla operatorów lotniczych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji;
  • Zarówno podmioty zobowiązane do uczestnictwa w systemie, jak również te, które dobrowolnie chcą brać w nim udział, mogą otworzyć Rachunek Obrotowy.
 • Z dniem 1 stycznia 2021 r., wszystkie Osobiste Rachunki Posiadania, otwarte zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/20132, których oznaczenie rozpoczyna się kodem „EU”, stały się Rachunkami Obrotowymi.
 • Każdy Upoważniony Przedstawiciel przypisany do Rachunku pełni jedną z ról wymienionych w Tabeli 1.
 • Tabela 1. Role i prawa Upoważnionych Przedstawicieli

  Lp. Rola Upoważnionego Przedstawiciela Oznaczenie Roli Prawo do:
  1 Osoba inicjująca I inicjowania procesów, np. transakcji, dodawania rachunku do TAL (Listy rachunków zaufanych)
  2 Osoba zatwierdzająca Z zatwierdzania procesów, np. potwierdzanie transakcji, dodania rachunku do TAL
  3 Osoba inicjująca i zatwierdzająca I+Z inicjowania procesów i zatwierdzania procesów zainicjowanych przez innego Upoważnionego Przedstawiciela
  4 Do odczytu O odczytu informacji dotyczących Rachunku
 • We wniosku można wskazać od dwóch do czternastu Upoważnionych Przedstawicieli. W przypadku przypisania do Rachunku jedynie dwóch Upoważnionych Przedstawicieli możliwe są wyłącznie cztery kombinacje ról, przedstawione w Tabeli 2.
 • Tabela 2. Możliwe kombinacje ról, gdy do Rachunku przypisanych jest jedynie dwóch Upoważnionych Przedstawicieli

  Lp. Użytkownik 1 Użytkownik 2
  1 I Z
  2 I+Z Z
  3 I I+Z
  4 I+Z I+Z
 • Po poprawnym wypełnieniu i zatwierdzeniu wniosku na stronie internetowej, zostanie on przesłany na wskazany adres e-mail osoby wypełniającej formularz. Podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym dla danego podmiotu) wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:
  • w wersji papierowej pocztą na adres:
   • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
   • KOBiZE
   • Z dopiskiem: „Rejestr Unii"
   • ul. Słowicza 32
   • 02-170 Warszawa
  • lub w wersji elektronicznej na adres rejestr@kobize.pl
 • Administrator otwiera rachunek i aktualizuje dane rachunku w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników.
 • Jeżeli do roli Upoważnionego Przedstawiciela wyznaczany jest użytkownik, którego konto zostało wcześniej dezaktywowane, powinien on utworzyć nowe konto, aby uzyskać URID.

2. Wymagane dokumenty

2.1 Otwieranie rachunku

W celu otwarcia rachunku należy wypełnić formularz wniosku o wpis danych do Rejestru Unii, jako cel złożenia wniosku podając: Utworzenie rachunku w Rejestrze Unii oraz wskazując odpowiedni typ rachunku.

Razem z wnioskiem do KOBiZE należy dostarczyć odpowiednie dokumenty, zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 3. Wykaz wymaganych dokumentów

Lp. Dokument Typ rachunku
Rachunek Instalacji Rachunek Operatora Statków Powietrznych Rachunek Obrotowy
1 Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty wydany przez państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub paszport) dla wszystkich Upoważnionych Przedstawicieli przypisanych do rachunku V V V
2 Dokument urzędowy potwierdzający miejsce zamieszkania Upoważnionego Przedstawiciela przypisanego do rachunku, o ile nie jest ono wskazane w przedłożonym dokumencie tożsamości. Dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia z rejestru PESEL lub karty pobytu. Data wystawienia dokumentu nie powinna być starsza niż trzy miesiące licząc od daty jego złożenia. V V V
3 Informacja o osobie z rejestru karnego (KRK) dla wszystkich upoważnionych przedstawicieli wyznaczonych do rachunku. Informacja powinna pochodzić z rejestru karnego państwa, którego obywatelem jest upoważniony przedstawiciel i nie powinna być starsza niż trzy miesiące licząc od daty jej złożenia. W przypadku składania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wydanego w formie elektronicznej i podpisanego certyfikatem cyfrowym (e-KRK) należy przesłać stosowne pliki na adres rejestr@kobize.pl. V V V
4 Kopia dokumentu tożsamości wraz z potwierdzeniem miejsca zamieszkania (patrz pkt. 2 i 3), w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna lub spółka osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą V V V
5 Dowód wniesienia opłaty za otwarcie rachunku w wysokości 2 000 PLN (art. 13 ust. 1 ustawy1) V V V
6 Dokument wyraźnie określający strukturę grupy lub oświadczenie w tym zakresie (oświadczenie powinno zostać przesłane również wtedy, gdy podmiot nie wchodzi w skład grupy kapitałowej). Dokument powinien zostać podpisany przez osobę reprezentującą firmę. V V V
7 W przypadku osoby prawnej, dokument wydany przez właściwy urząd skarbowy, potwierdzający zarejestrowanie wnioskodawcy jako płatnika VAT. V
8 Zaświadczenie wydane przez bank, mający siedzibę w Polsce lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę aktywnego rachunku bankowego V
9 W przypadku osoby prawnej – Informacja dotycząca rzeczywistego beneficjenta, którą należy podać na formularzu oświadczenia V
10 W przypadku osoby fizycznej - Informacja o osobie z rejestru karnego (KRK) powinna pochodzić z rejestru karnego państwa, którego obywatelem jest dana osoba i nie powinna być starsza niż trzy miesiące, licząc od daty jej złożenia. V
11 W przypadku osoby prawnej – Informacja z rejestru karnego (KRK) dotycząca wszystkich jej reprezentantów (członków zarządu) i beneficjenta rzeczywistego. Informacja powinna pochodzić z rejestru karnego państwa, którego obywatelem jest dana osoba i nie powinna być starsza niż trzy miesiące, licząc od daty jej złożenia. V

UWAGA

W przypadku, gdy do podpisania wniosku i reprezentowania podmiotu ubiegającego się o otwarcie rachunku lub aktualizację danych wyznaczony został pełnomocnik należy dostarczyć pełnomocnictwo szczególne wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej KOBiZE.

2.2. Aktualizacja danych rachunku

 • W celu aktualizacji danych rachunku należy wypełnić formularz wniosku o wpis danych do Rejestru Unii, jako cel złożenia wniosku podając: Aktualizacja danych w Rejestrze Unii oraz wskazując odpowiedni typ rachunku.
 • Razem z wnioskiem do KOBiZE należy dostarczyć odpowiednie dokumenty, o ile nie zostały one dostarczone wcześniej lub treść uprzednio przesłanych dokumentów jest nieaktualna (np.: wyznaczono nowych upoważnionych przedstawicieli do rachunku):
  • dla rachunków Instalacji i Operatora Statków Powietrznych - załączniki wymienione w Tabeli 3, w punktach 1 - 4 i 6;
  • dla rachunku Obrotowego - załączniki wymienione w Tabeli 3, w punktach 1 - 4 oraz 7 – 11.
 • Dodatkowo, w przypadku zmiany nazwy podmiotu prowadzącego instalację należy złożyć kopię zezwolenia potwierdzającego nową nazwę podmiotu.
 • Jeżeli przesyłany dokument, w postaci zaświadczenia, oświadczenia lub informacji, nie posiada określonego przepisami prawa terminu ważności wówczas, Administrator po dokonaniu przeglądu, o którym mowa w art. 22 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/11223, może zażądać ponownego przedłożenia aktualnego dokumentu.

3. Dokumenty wystawione w formie elektronicznej lub podpisane elektronicznie

UWAGA

Dokumenty elektroniczne mogą być przesyłane wyłącznie na adres rejestr@kobize.pl.

Przesyłanie w formie papierowej wizualizacji/wydruków dokumentów elektronicznych wydłuża proces rozpatrywania wniosków.

 • Istnieje możliwość złożenia dokumentów:
  • wystawionych w formie elektronicznej np.: zaświadczenia o zameldowaniu z rejestru PESEL, informacji z rejestru karnego (tzw. e-KRK) lub
  • podpisanych elektronicznie np.: wniosku o otwarcie lub aktualizację danych rachunku w Rejestrze Unii lub elektronicznie poświadczonej przez notariusza kopii dokumentu tożsamości.
 • Zgodnie z par. 3 ust. 2 Regulaminu wnioski do Rejestru Unii mogą zostać podpisane elektronicznie: podpisem kwalifikowanym lub zaufanym. Podpisanie dokumentu za pomocą podpisu zaufanego można zrealizować poprzez stronę: https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER.
 • Zaświadczenie o miejscu zameldowania z rejestru PESEL każda osoba może uzyskać samodzielnie poprzez platformę www.obywatel.gov.pl, gdzie należy wybrać opcję pobrania zaświadczenia z rejestru PESEL i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym. Prosimy o pobieranie zaświadczeń jedynie w zakresie miejsca zameldowania, a nie z pełnym zakresem danych.

 • W przypadku e-KRK uzyskanego przez e-platformę Ministerstwa Sprawiedliwości prosimy o przesyłanie wyłącznie pliku w formacie .xml (plik .pdf i jego wydruk nie stanowią formalnego dokumentu i nie należy ich przesyłać).

 • Wszystkie dokumenty wystawione w formie elektronicznej lub z podpisem elektronicznym należy przesyłać na adres rejestr@kobize.pl. Prosimy ich NIE DRUKOWAĆ i nie wysyłać pocztą tradycyjną.

4. Kopie dokumentów

 • Jeżeli z wnioskiem przesyłane są kopie dokumentów powinny one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. Data potwierdzenia notarialnego nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed dniem ich złożenia.
 • W przypadku złożenia przez tego samego wnioskodawcę kilku wniosków o otwarcie rachunku lub aktualizację danych, nie należy przesyłać kilku kopii tych samych dokumentów. Podobnie nie jest wymagane przesyłanie kopii dokumentów, które wcześniej zostały przesłane w celu otwarcia lub aktualizacji innego rachunku, jeżeli na dzień złożenia nowego wniosku pozostają one nadal aktualne.
 • W przypadku przedłożenia w siedzibie KOBiZE oryginałów - dowodu osobistego lub paszportu, administrator sporządzi protokół z ich okazania.

5. Legalizacja i tłumaczenie

5.1. Legalizacja

 • Dokumenty i kopie dokumentów wydanych przez organy innych państw powinny zostać:
  • poddane legalizacji lub
  • opatrzone klauzulą (inaczej pieczęcią) apostille w przypadku, gdy państwo, z którego dokument pochodzi, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.4
  Data legalizacji lub opatrzenia apostille nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed dniem złożenia dokumentów.Legalizacja i opatrzenie apostille nie są wymagane w przypadku, gdy umowa dwustronna między Rzeczpospolitą Polską a państwem, z którego dokument pochodzi, albo umowa wielostronna, zniosły lub uprościły legalizację, lub zwolniły taki dokument z legalizacji.
 • Dokumenty urzędowe wydane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r.5 (dalej: rozporządzenie 2016/1191), tj.:
  • dokumenty urzędowe potwierdzające miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu oraz
  • dokumenty urzędowe potwierdzające brak wpisu do rejestru karnego
  a także kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/11916, zwolnione są z wymogu legalizacji, apostille i podobnych czynności.
 • Wydane w państwach członkowskich Unii Europejskiej dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport) nie podlegają wymogom legalizacji, apostille czy podobnym.

5.2. Tłumaczenie

 • Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • Tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku paszportów lub wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej dowodów osobistych sporządzonych w języku innym niż polski pod warunkiem, że zawierają dodatkowo opis pól w języku angielskim, a dane osoby zostały zapisane zmodyfikowanym alfabetem łacińskim.
 • Przedstawienie tłumaczenia dokumentu urzędowego nie jest również wymagane w przypadku przedłożenia dokumentu urzędowego objętego rozporządzeniem 2016/1191 wraz z wielojęzycznym standardowym formularzem, o którym mowa w art. 7 tego rozporządzenia – jeżeli informacje zawarte w wielojęzycznym standardowym formularzu są wystarczające do nadania biegu sprawie w oparciu o ten dokument urzędowy.

6. Opłaty

Wszystkie opłaty związane z otwieraniem i utrzymaniem rachunku powinny być wnoszone na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

BGK III/o Warszawa nr konta: 22 1130 1062 0000 0109 9520 0012, kod SWIFT : GOSK PL PW.

1. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2023 r. poz. 589).

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 3.5.2013 r. z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 2019/1122 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii (Dz. Urz. UE L 177 z 2.7.2019 r., s. 3, z późn. zm.)

4. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r., nr 112, poz. 938).

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 200 z 26.7.2016, s. 1–136).

6. Do celów rozporządzenia 2016/1191 „kopia poświadczona za zgodność z oryginałem” oznacza kopię oryginalnego dokumentu urzędowego, podpisaną i poświadczoną jako wierna i pełna reprodukcja takiego oryginalnego dokumentu urzędowego przez organ państwa członkowskiego upoważniony do tego na mocy prawa krajowego tego samego państwa członkowskiego, które wydało ten dokument urzędowy

Wersja dokumentu: 1.4, Data publikacji: 13.09.2023 r.